De bossen in Oldeberkoop

Oldeberkoop is landschappelijk zeer fraai gesitueerd, op de hoge rug tussen de beekdalen van de Linde en de Tjonger. In de dorpskern bevinden zich huizen van aanzien die omstreeks 1900 gebouwd zijn, waaronder Villa Vredewoud en Villa Lunia. De familie Willinge Prins die deze villa’s liet bouwen heeft Oldeberkoop economische voorspoed gebracht door een zuivelfabriek te stichten, een bank en een agrarische aankoopcentrale(419 x Friesland, P. Karstkarel). Dat de familie Willinge Prins een eeuw eerder al een belangrijk stempel heeft gedrukt op de omgeving door de aanplant van de bossen rond het dorp was bij velen wel bekend. Niet bekend was van wiens hand het oorspronkelijke ontwerp was. Het gaat hier namelijk niet om gewone bossen, maar om bossen die in de vroege 19e eeuw zijn aangelegd volgens de principes van de toen opkomende Engelse landschapsstijl. Een bekende ontwerper van dergelijke landschapsparken uit die tijd was Lucas Pieter Roodbaard. Algemeen wordt nu aangenomen dat de ontwerpen voor het 1e en 2e Koepelbosch, maar ook het 1e en 2e Molenbosch van de hand van Roodbaard zijn.

Na het succesvolle project ‘Herstel Koepelbosch’ dat is afgerond in 2015 is de vrijwilligersgroep in Oldeberkoop niet alleen actief met het beheer van het Koepelbosch, maar ook met het ontwikkelen van  ideeën voor de andere parkbossen die het dorp rijk is. Een aantal van deze bossen zoals het Molenbosch en het Sterrenbosch zijn eigendom van het Plaatselijk Belang Oldeberkoop. Bijzondere elementen als slingerpaden, vijvers en bruggen hebben niet meer de allure die hoort bij de Engelse landschapsstijl waarin de bossen oorspronkelijk zijn aangelegd. Onder andere op advies van Landschapsbeheer Friesland is er een plan bedacht waarbij diverse parkbossen rond het dorp met elkaar verbonden worden middels een kunstroute, de zogenaamde Parkbossen-Kunstroute.

De cultuurhistorische waarde van de bossen en de aan te brengen kunstobjecten versterken elkaar en het dorp krijgt er een prachtige toeristische attractie bij. De bossen krijgen een duidelijke functie, zodat het duurzaam behoud van de parkbossen gegarandeerd wordt.  Het project past goed bij Oldeberkoop. Het dorp organiseert namelijk al vanaf 1971 de jaarlijkse kunstmanifestatie ‘Open stal’. Het wachten was alleen nog op een permanente kunstroute.

Op dit moment zijn de plannen voltooid. Het Iepen Mienskipsfûns van provincie Friesland levert een belangrijke financiële bijdrage. In juli werd ook bekend dat het gemeentelijke Fonds Ooststellingwerf diep in de buidel tast door bijna 40% van de uitvoeringskosten te financieren. De start van het project laat niet lang meer op zich wachten.