De Zuidelijke Wouden

Oldeberkoop maakt onderdeel uit van de Friese Zuidelijke Wouden.

Het ligt ten oosten van de plaatsen Drachten-Beetsterzwaag-Gorredijk-Heerenveen-Wolvega en ligt in de gemeenten Opsterland, Heerenveen, Ooststellingwerf en het oostelijk deel van Weststellingwerf.

De Zuidoosthoek is een van de negen landschappen in Fryslân. De Zuidoosthoek ligt op een westelijke uitloper van het Drents Plateau. Het Nationaal Park Drents-Friese Wold ligt voor een deel in de Zuidoosthoek. In het landschap liggen drie grote kanalen: de Tjonger, de Schoterlandse Compagnonsvaart en de Opsterlandse Compagnonsvaart.

Het pittoreske plaatsje Oldeberkoop is het oudste dorp in de regio. Het ligt op een zandrug tussen de riviertjes Linde en Tjonger. Het dorp wordt voor het eerst genoemd in 1228, wanneer de Friese strijders in “Brokope” bij elkaar komen om Drenthe in te trekken. De naam “Brokope” is waarschijnlijk ontstaan door de woorden ‘broek’, dat stuk grasland betekent, en ‘ope’, afgeleid van water. Aan beide kanten van de Linde en de Tjonger lagen vroeger velden die een groot deel van het jaar onder water stonden. Dankzij deze twee riviertjes ligt Oldeberkoop nog steeds in een prachtige omgeving.

Het gebied van de Zuidelijke Wouden kenmerkt zich door veel afwisseling in open -en, op de hogere delen, besloten landschappen met bospercelen en omzoomde weilanden met houtwallen als perceelscheiding. De open landschappen zijn in de lagere delen te vinden en in de open polders die de overgang vormen naar het laagveengebied. Sloten rondom de kavels vormen hier de perceelscheiding en het landschapsbeeld met open weiden. De schaal van het landschap is midden tot kleinschalig te noemen; grootschalige openheid ontbreekt in het gebied.

In de Zuidelijker Wouden komen pingoruïnes voor. Dit zijn overblijfselen van heuveltjes die er nu uitzien als kleine meertjes. De pingoruïnes kom je op willekeurige plaatsen in de Zuidelijke Wouden tegen.

De bossen van Oldeberkoop

In Oldeberkoop is een groep enthousiaste bewoners, waaronder een vaste kern van pensionado’s, bezig met het opknappen van de bossen.

Na het succesvolle project ‘Herstel Koepelbosch’ dat is afgerond in 2015 is de vrijwilligersgroep in Oldeberkoop niet alleen actief met het beheer van het Koepelbosch, maar ook met het ontwikkelen van  ideeën voor de andere parkbossen die het dorp rijk is. Een aantal van deze bossen zoals het Molenbosch en het Sterrenbosch zijn eigendom van het Plaatselijk Belang Oldeberkoop. Bijzondere elementen als slingerpaden, vijvers en bruggen hebben niet meer de allure die hoort bij de Engelse landschapsstijl waarin de bossen oorspronkelijk zijn aangelegd. Onder andere op advies van Landschapsbeheer Friesland is er een plan bedacht waarbij diverse parkbossen rond het dorp met elkaar verbonden worden middels een kunstroute, de zogenaamde Parkbossen-Kunstroute.

De cultuurhistorische waarde van de bossen en de aan te brengen kunstobjecten versterken elkaar en het dorp krijgt er een prachtige toeristische attractie bij. De bossen krijgen een duidelijke functie, zodat het duurzaam behoud van de parkbossen gegarandeerd wordt.

Meer weten over de Zuidelijke Wouden? Of wil je je eigen omgeving nader bekijken? Kijk dan eens op de Grutsk-map! Of download het rapport Grutsk op ‘e Romte van de Provincie Fryslân.