De Terp fan de Takomst in Blije

De inwoners van Blije koesteren al enige tijd de wens om een terp buitendijks te ontwikkelen. Een werkgroep, bestaande Dorpsbelang Blije, It Fryske Gea, Sense-of-Place en Landschapsbeheer Friesland gaat uitzoeken of het mogelijk is om een buitendijkse terp te realiseren. Ook onderzoeken zij hoe deze terp, ook wel ‘Terp fan de Takomst’ genoemd, er dan uit zou moeten zien.

Terpen zijn belangrijke verschijningen in het Friese landschap. Nog voor de bedijkingen, tot ca. 1000 jaar na Christus, werden kunstmatige heuvels gemaakt om bij hoog water een droge plek te hebben. Door de rijke bewoningsgeschiedenis zijn terpen archeologische schatkamers die daarmee erg tot de verbeelding spreken. Zij vormen dan ook een belangrijke inspiratiebron voor kunst, cultuur en toekomstige ontwikkelingen.

Blije is als terp ontstaan langs een slenk toen de Waddendijk nog niet bestond. Tot ver in de 20e eeuw hebben de inwoners van Blije een sterke band gevoeld met het Wad, omdat ze nog hebben meegewerkt aan het in cultuur brengen van het buitendijkse gebied. De afgelopen decennia voelen steeds minder inwoners van Blije de verbondenheid met het Wad. Een nieuwe buitendijkse terp kan weer zorgen voor deze binding is de gedachte.

“De tijd is nu rijp om dit initiatief op te pakken en het uit te werken” zegt Tjitske Andringa, secretaris van Dorpsbelang. “De Terp fan de Takomst kan een nieuwe belevingsplek worden. Het zal mensen naar het dorp en de Waddenkust trekken en het kan de plek worden om oude verhalen te vertellen en nieuwe verhalen te maken.”