Buurtboomgaard Sneek

Sneek, midden tussen het veenachtige meren landschap en het kleiige open landschap met zijn vele dijken en restanten van de tijd dat de zee nog vrij spel had. Op deze scheidslijn is de bomenbuurt gebouwd.

Midden in de Bomenbuurt van Sneek ligt het voormalige Flachterrein. Het terrein van 3000 m2 groot was sinds 1968 in handen van de Firma Flach en bestemd voor eventuele uitbreiding van de kartonnage fabriek. De uitbreiding kwam er nooit en zo was het een ware vrijstaat voor kinderen en ouderen. Er werd gespeeld, in de winter kon er op het natte terrein worden geschaatst. Vele projectontwikkelaars probeerden er iets te ontwikkelen. Toen er in 2009 sprake was van een plan om 42 garage boxen te bouwen, kwam er eendracht in de buurt. Samen hielden ze de bouw tegen. Wat de bedoeling wel van het terrein was…dat duurde nog 3 jaar.

In 2012 gingen Rosa Bruinsma en Marjan Faber samen naar de eigenaar van het Flach-terrein. Na een constructief gesprek kwam er beweging. Stichting Doarpswurk verzorgde samen met de gemeente Súdwest-Fryslân, een inspiratie bijeenkomst. De bewoners van de bomenbuurt deelden met elkaar hun verlangens & wensen. Er werd een werkgroep gevormd en die ging met deze wensen aan de slag.

Landschapsbeheer Fryslân en de Friese Milieu Federatie kwamen de werkgroep uitleg geven over planontwikkeling en hoe deze plannen te realiseren. Zo kwam de Groene Flach in aanraking met Shared Grien Space. Deze vorm, waarin jong & oud, alle activiteiten met elkaar in aanraking komen, paste naadloos bij alle wensen die de bewoners in de eerdere bijeenkomst hadden geuit en verzameld.

Nadat het Shared Grien Space-principe was omarmd, werd Donkergroen, de groenmaker uit Sneek, bij de plannen betrokken. Zij werkten alle wensen en ideeën uit in de uiteindelijke tekening. Met dit uitgewerkte plan werd de Raad van Súdwest-Fryslân overtuigd en zo werd de grond in november 2013 aangekocht door de gemeente.

Inmiddels was er een stichting opgericht en de KNHM werd bij de plannen betrokken. De KNHM is een organisatie die burgerinitiatieven ondersteunt met kennis en advies. De stichting wilde het terrein draineren om een einde te maken aan de water overlast en gaf opdracht tot verkennend bodemonderzoek. Hierbij kwam in juni 2014 vervuiling aan het licht.

Het duurde een poos voordat de gemeente doordrongen was van de aard van de vervuiling en hoe deze op te lossen. De Friese Milieu Federatie en de KNHM ondersteunden de groene Flach inzake de asbest sanering en zo besloot de raad van Súdwest Fryslân in juli 2016 dat het terrein multi-functioneel gesaneerd moest worden.

Februari 2017 is de sanering gestart. Inmiddels is het terrein omgetoverd tot een echt boomgaard waarin volop gespeeld, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Natuurlijk spel met heuvels en houten speeltoestellen, een moestuin waar al van geoogst is en 22 oude fruitbomen.

Marjan Faber – drijvende kracht achter het initiatief – is acht jaar later reuze blij dat de wensen van de bewoners “echt” zijn geworden. “Geduld en doorzettingsvermogen waren van groot belang om zover te komen. Om dit te realiseren is het van essentieel belang geweest, dat we een groot netwerk hadden van deskundigen. De ondersteuning van Jan Piet de Boer en Arnoud de Vries van LBF en FMF waren van groot belang, maar ook de gemeente Súdwest-Fryslân, Doarpswurk, Donkergroen en de KNHM waren onmisbaar in dit proces. Samen maken we het waar. Om zo’n burgerinitiatief te realiseren moet je visie ontwikkelen en heel veel passie voelen om je missie uit te voeren. Het maakt echt heel gelukkig, dat het nu werkelijkheid is.” aldus de voorzitter van Stichting De Groene Flach.