Europe proeftuin in De Peinder Mieden

Bij het dorp Opeinde, vlakbij Drachten, ligt het gebied De Peinder Mieden met een oppervlakte van 87 hectare. Het gebied maakt onderdeel uit van het Nationaal Landschap De Noardlike Fryske Wâlden, een voornamelijk agrarisch gebied met door elzensingels en houtwallen omzoomde landerijen. Dit historische, kleinschalige cultuurlandschap is eeuwen geleden ontstaan als samenspel tussen mens en natuur. Toen het gebied in cultuur gebracht is zijn op de hogere delen smalle wallen met beplanting om vee tegen te houden, de zogenaamde houtwallen of dykswâlen. In de lagere, natte delen zijn langs ontwateringsgreppels spontaan elzen gaan groeien die net als de houtwallen een functie hadden om vee te keren. Zowel de houtwallen als elzensingels zijn altijd door boeren beheerd. Bomen zijn altijd gesnoeid en afgezaagd, omdat het hout een functie had als brand- of gebruikshout, bijvoorbeeld voor hekwerken. Door dit beheer ontstonden op de afgezaagde stobben meerstammige bomen en struiken, kortom een dichte begroeiing. Tegenwoordig worden de houtwallen en elzensingels nog steeds op die manier onderhouden.

In de Peinder Mieden staat een bijzonder woningproject op stapel. Maximaal 45 kopers krijgen hier de unieke mogelijkheid om te wonen in de natuur. Zij worden, naast eigenaar van hun eigen kavel, ook – als groep – eigenaar en beheerder van het omliggende landschap. Bewoners bepalen zelf hoe de bebouwing van het gebied eruit komt te zien. Deze manier van projectontwikkeling is uniek in Nederland en geeft de toekomstige bewoners de mogelijkheid om zelf hun leefomgeving vorm te geven. De eerste vijf jaar doet de gemeente het onderhoud van het 90 hectare grote natuurgebied. Daarna gaat deze verantwoordelijkheid over naar de Vereniging van Eigenaren. Hiervoor is een meerjarig beheersplan opgesteld. Voor de kosten van het beheer dragen de bewoners maandelijks 75 euro per huishouden af.

‘Het is een machtig avontuur in de natuur.’’ Ontwerper Jentje Steegstra uit Opeinde blijft enthousiast over De Peinder Mieden, ook na jaren wachten op groen licht. ,,Wie wil er nu geen huis bouwen midden in het groen. Duurzaam, passend in het landschap, maar zonder welstandstoets. Helemaal van houten planken, van stro of van glas. Het kan allemaal.’’

Ongeveer 90% van de deelnemers komt uit de regio Smallingerland en omgeving. Ongeveer 10% komt van verder weg, maar allen hebben in meer of mindere mate binding met Fryslân.

Voor de Peiner Mieden zijn er vijf werkgroepen actief. Dit zijn de werkgroepen: glasvezel, haven, kennisdeling, plukbos/collectieve tuin en beheer.

Het bestuur van de Peiner Mieden is als volgt:

  • Natalie Lakemond, voorzitter
  • Gerrit Dijkstra, secretaris
  • Rob Laan, penningmeester
  • Jentje Steegstra, kopersbegeleiding, PR en algeheel trekker/aanjager
  • Klaas Stuiver, bestuurslid
  • Ludolf van der Molen, bestuurslid

Meer informatie over de Peinder Mieden is te vinden op: